Close

Login

Close

Register

Close

Lost Password

공지
클릭하시면 닥터제이스 홈페이지로 이동합니다

진료안내

월/목 야간진료, 토/일 주말진료, 공휴일진료

– 진료안내 –

♥ 진료시간

    월/목요일 : 오전 10시 ~ 오후 9시(야간진료)
    화/금요일 : 오전 10시 ~ 오후 7시
    수요일 : 정기 휴진
    토요일 : 오전 9시 30분 ~ 오후 2시
    일요일 : 오전 10시 ~ 오후 4시
    공휴일 / 대체휴일 : 정상진료 (수요일 제외)

     – 점심시간은 평일 오후 1시에서 2시까지입니다. –                                                                                                                                    (토/일/공휴일은 계속 진료합니다)
네이버예약